Regulamin

Regulamin

I. Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:
1. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;
2. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);
3. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu Internetowego www.theurbanbeard.com
4. Sklep Internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod adresem www.theurbanbeard.com za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia . Sklep jest prowadzony przez
3d Hatchery Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością
Batorego 29/148, 02-591 Warszawa NIP 5223018956.
5. Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym nowe i wykonane ręcznie, dlatego produkty z tej samej kategorii są produktami podobnymi a nie identycznymi. Różnice w odcieniach towaru prezentowanego w sklepie, a w rzeczywistości mogą wynikać z ustawień ekranu urządzenia, na którym sklep jest wyświetlany.
6. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy 

3d Hatchery Sp. z o.o. a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu;

7. Ustawa o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. Z 2014 r. poz. 827);
8. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);
9. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.

II. Postanowienia ogólne

2.1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego dostępnego pod adresem www.theurbanbeard.com
2.2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
2.3. Właścicielem sklepu www.theurbanbeard.com jest 3d Hatchery Sp. z o.o. z siedzibą:
Batorego 29/148, 02-591 Warszawa NIP 5223018956, zwany również Sprzedającym .
Adres korespondencyjny: ul. Arbuzowa 43, 02-747 Warszawa
2.4. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:
a) zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach Sklepu Internetowego;
b) warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach Sklepu Internetowego;
c) zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu Internetowego.
2.5. Do korzystania ze Sklepu, w tym w szczególności do dokonania zakupu w Sklepie, nie jest konieczne spełnienie szczególnych warunków technicznych prócz komputera lub innego urządzenia Kupującego posiadającego internet.
Wystarczające są:
a) dostęp do Internetu,
b) standardowy system operacyjny,
c) posiadanie aktywnego adresu e-mail,
2.6. W celu korzystania ze Sklepu Internetowego Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, z dostępem do Internetu.
2.7. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa TUB zastrzega sobie możliwość ograniczenia świadczenia usług za pośrednictwem Sklepu Internetowego do osób, które nie ukończyły 18 lat. W takim przypadku potencjalni Klienci zostaną o powyższym powiadomieni.
2.8. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu www.theurbanbeard.com oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.
2.9. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
2.10. Informacja o cenie podawana na stronie www.theurbanbeard.com ma charakter wiążący od momentu otrzymania przez Klienta e-maila zawierającego ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów zamówienia, do końca realizacji zamówienia. Cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w Sklepie, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych Towarów po otrzymaniu przez Klienta e-maila, o którym mowa powyżej.
2.11 Sprzedawca stosuje mechanizm plików „cookies”, które podczas korzystania przez Klientów ze Strony Internetowej Sklepu, zapisywane są przez serwer Sprzedawcy na dysku twardym urządzenia końcowego Klienta. Stosowanie plików „cookies” ma na celu poprawne działanie Strony Internetowej Sklepu na urządzeniach końcowych Klientów. Mechanizm ten nie niszczy urządzenia końcowego Klienta oraz nie powoduje zmian konfiguracyjnych w urządzeniach końcowych Klientów ani w oprogramowaniu zainstalowanym na tych urządzeniach. Każdy Klient może wyłączyć mechanizm „cookies” w przeglądarce internetowej swojego urządzenia końcowego. Sprzedawca wskazuje, że wyłączenie „cookies” może jednak spowodować utrudnienia lub uniemożliwić korzystanie ze Strony Internetowej Sklepu.

III. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego

3.1. Warunkiem rozpoczęcia korzystania ze Sklepu Internetowego jest rejestracja w jego ramach.
3.2. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron Sklepu pod adresem http://theurbanbeard.com/strona/kontakt
3.3. Warunkiem rejestracji jest akceptacja treści Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako wymagane dla prawidłowej realizacji umowy.
3.6. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Witryny usługami, Sklep Internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.
3.7. Klient zobowiązany jest w szczególności do:
a) niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,
b) korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
c) niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu Internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),
d) korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla 3d Hatchery Sp. z o.o.
e) korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu Internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,
f) korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.
3.8. Klient ma możliwość bezpośredniego kontaktu z Obsługą sklepu internetowego w dni robocze [od poniedziałku do piątku], w godzinach: 10:00-20:00. Pod nr telefonu 607 203 509 , oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem shop@theurbanbeard.com
3.9. Klient będący przedsiębiorcą nie jest uprawniony do dalszej odsprzedaży Towaru kupionego w Sklepie w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej.

IV. Procedura zawarcia Umowy sprzedaży

4.1. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Internetowego należy wejść na stronę internetową www.theurbanbeard.com dokonać wyboru towaru, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.
4.2. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka. Klient dokonując zakupów do użytku osobistego może dokonać zamówienia jednego rodzaju produktu w ilości maksymalnie 10 sztuk.
4.3. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Płacę” – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.
4.4. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu Internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia.
Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:
a) przedmiotu zamówienia,
b) jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów lub usług, w tym kosztów dostawy
oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują),
c) wybranej metody płatności,
d) wybranego sposobu dostawy,
4.5. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako niezbędne dla prawidłowego wykonania umowy oraz naciśnięcie przycisku „Zamawiam”.
4.6. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z 3d Hatchery Sp. z o.o.
 Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.
4.7. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail zatytułowaną: „Potwierdzenie zamówienia”, zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.
4.8. Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa powyżej.
4.9. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.

V. Dostawa

5.1. Dostawa Towarów odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.
5.2. Dostawa zamówionych Towarów odbywa się przesyłką kurierską. Koszty dostawy zostaną wskazane w czasie składania Zamówienia.
5.3. Dostawa zamówionych w sklepie internetowym www.theurbanbeard.com produktów, realizowana jest za pośrednictwem:
– Firmy kurierskiej – 20 zł (na terenie Polski)
– Firmy kurierskiej/Poczty Polskiej – 160 zł (przesyłka na terenie UE)
5.4. Realizacja zamówienia w sklepie internetowym wynosi maksymalnie 14 dni liczone od momentu wpłynięcia opłaty na konto za złożone zamówienie w naszym sklepie jeśli w opisie danego towaru nie wskazano inaczej
5.5. Zamówienia można składać przez całą dobę. Zamówienia złożone po godz. 14.00 oraz w niedzielę i święta rozpatrywane będą od rana następnego dnia roboczego.
5.6. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień Umowy sprzedaży Towarów następuje poprzez przesłanie Klientowi na podany przez niego adres e-mail oraz poprzez dołączenie do przesyłki zawierającej potwierdzenie zakupu dla osób fizycznych i faktury VAT dla firm.

VI. Opłaty celne, akcyzowe i podatki poza granice państw Unii Europejskiej

6.1. Towar zakupiony w Sklepie przesyłany poza granicę państw Unii Europejskiej może podlegać dodatkowym opłatom celnym, akcyzowym i podatkom w kraju przeznaczenia. Ceny Towarów i koszty dostawy nie zawierają powyższych opłat i podatków, których pokrycie spoczywa na Kliencie, a wysokość zależy od wewnętrznych przepisów kraju przeznaczenia. Aby otrzymać szczegółowe informacje na temat tych opłat i podatków prosimy skontaktować się z lokalnym urzędem celnym w kraju odbiorcy przesyłki.
6.2. Wysokość powyższych opłat i podatków zależy od rzeczywistej wartości Towarów (bez rabatu), rzeczywistej wartości transportu przesyłki (bez rabatu) oraz kosztu ubezpieczenia przesyłki.

VII. Ceny i metody płatności

7.1. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki (są cenami brutto).
7.2. Klient ma możliwość uiszczenia ceny: przelewem na numer konta bankowego
3. Zamówienie Towaru zostanie przekazane do realizacji (do wysyłki) niezwłocznie po zawarciu Umowy sprzedaży, przy czym w przypadku płatności przelewem (przedpłata) realizacja zamówienia będzie realizowana dopiero po zaksięgowaniu wpłaty za Towar na rachunku bankowym Usługodawcy.

VIII. Uprawnienie do odstąpienia od umowy

8.1. Każdemu klientowi, będącemu konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego i korzystającemu ze sklepu internetowego www.theurbanbeard.com. przysługuje – na podstawie przepisów prawa – prawo do odstąpienia od zawartej umowy zakupu towaru , bez podania przyczyny, w terminie opisanym poniżej. Oświadczenie o odstąpieniu powinno zostać wysłane na adres: shop@theurbanbeard.com w nieprzekraczalnym terminie 14 dni, który rozpoczyna się w dniu otrzymania przez konsumenta towaru. Termin uznaje się za dotrzymany, jeżeli przed jego upływem konsument wyśle oświadczenie o odstąpieniu na adres podany powyżej.
8.2. 
8.3. Prawo do odstąpienia od umowy przez konsumenta jest wyłączone w przypadku:
• rozpoczęcia – za zgodą konsumenta – świadczenia usług przez www.theurbanbeard.com, przed upływem terminu 14 dni od zawarcia umowy;
• towarów wykraczających poza standardową ofertę sklepu, przygotowanych na specjalne zamówienie klienta i dostosowanych do jego indywidualnych potrzeb;
• towaru posiadającego ślady użytkowania
8.4. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony towar należy zwrócić na adres: Ul. Arbuzowa 43, 02-747 Warszawa
8.5. Zwracany przez Klienta Towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający właściwą ochronę przesyłki przed uszkodzeniami w trakcie transportu.
8.6. Koszty zwrotnego dostarczenia towaru obciążają konsumenta, o ile odstąpienie nie zostało wywołane faktem choćby przejściowej niemożności spełnienia przez The Urban Beard świadczenia o właściwościach zamówionych przez konsumenta.

IX. Reklamacje dotyczące Towarów

9.1. The Urban Beard jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, za niezgodność z Umową sprzedaży Towaru zakupionego przez tego konsumenta, w zakresie określonym Ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.
9.2. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres shop@theurbanbeard.com lub ul. Arbuzowa 43, 02-747 Warszawa . The Urban Beard zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni,

X. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

10.1. Sprzedający podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.
10.2. W trosce o najwyższą jakość świadczonych usług prosimy wszystkich klientów o informowanie Sprzedającego o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego.
10.3. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać mailowo na adres contact@theurbanbeard.com
10.4. W reklamacji Klient dla jej sprawnego rozpatrzenia powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.
10.5. Sprzedający zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni.

XI. Dane osobowe

1. Administratorem zbioru danych osobowych Użytkowników jest 3d Hatchery Sp. z o.o. z siedzibą: Batorego 29/148, 02-591 Warszawa NIP 5223018956 (zwanej również Administratorem)
2. Administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych: 02-747 Warszawa, ul. Arbuzowa43, shop@theurbanbeard.com 607 203 509
3. Dane osobowe Klientów są przetwarzane przez zasady określone w niniejszym regulaminie , z uwzględnieniem przepisów prawa w tym zakresie, w tym w szczególności ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych.
4. Dane osobowe przetwarzane będą przez Usługodawcę w celu realizacji umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, umowy sprzedaży, a w stosunku do osób, które wyraziły na to zgodę także w celu marketingowym.
5. Klientowi przysługuje prawo dostępu do danych i ich , aktualizacji , poprawiania lub zadania ich usunięcia. Kontaktować się we wskazanych kwestiach należy z Administratorem pod adresem contact@theurbanbeard.com
6. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji Umowy sprzedaży.

XII. Prawa autorskie

Prawa wyłączne do treści udostępnianych w ramach Sklepu Internetowego, w szczególności prawa autorskie do zdjęć, nazwa Sklepu, znaki towarowe Usługodawcy oraz producentów Towarów, wchodzące w ich skład elementy graficzne, oprogramowanie oraz prawa w zakresie baz danych podlegają ochronie prawnej i przysługują Usługodawcy lub podmiotom, z którymi Sprzedający zawarł stosowne umowy. Zabrania się kopiowania, czy też innych form korzystania z jakichkolwiek elementów Sklepu bez zgody Sprzedającego.

XIII. Postanowienia końcowe

11.1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedającym a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
11.2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy THE URBAN BEARD a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Batorego 29/148, 02-591 Warszawa NIP 5223018956.
11.3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.a
NIP 
5223018956

Ubrania, Barbershop, Furniture

#theurbanbeard